Dohledový systém

ASD Client

Dohledový program ASD Client představuje univerzální řešení pro dohled a snadnou správu všech jednotek ALCOMA v síti. Jedná se o aplikaci pro prostředí MS Windows, která přináší zásadní výhody oproti běžně používaným webovým dohledům. Monitoring je zde prováděn v reálném čase, není tedy třeba obnovovat stránku nebo čekat na refresh, každá změna na spoji se okamžitě projeví v dohledové aplikaci. Dohledový systém umožňuje spravovat mikrovlnný spoj jako celek, tzn. jak místní, tak i vzdálený konec spoje najednou, informace z obou jednotek jsou zobrazovány současně. Pro přenos stavových a servisních signálů mezi oběma body spoje navzájem se využívá plně duplexní synchronní komunikační kanál. Vzhledem k této koncepci je možné komunikovat s protistranou i v případě, kdy ethernetové spojení již díky vysoké chybovosti nefunguje. Servisní kanál je schopný přenášet data až do chybovosti 10-2, kdežto komunikace po Ethernetu se začíná rozpadat při chybovosti cca 10-6. To vnímáme jako velkou výhodu oproti konkurenčním produktům s dohledem pouze Ethernetovými kanály. Zároveň je možné například na dálku vypnout vysílač protistrany a následně si ho opět zapnout, to vše naprosto jednoduše.

ASD Client

Další užitečnou funkcí je automatické navrácení do posledního funkčního stavu, pokud je uživatelem zvoleno nastavení, kdy dojde k rozpadu spoje. Typickým příkladem krom chyb obsluhy je přeladění na obsazený kmitočet, kdy se díky rušení ztratí kontakt s protistranou. Pokud se jednotka pro provedené změně do určitého času nespojí s protistranou, automaticky se vrací zpět do předešlého kroku a uživatel se tak od protistrany natrvalo „neodřízne".

Škála zobrazovaných informací v aplikaci ASD Client zahrnuje kompletní informace o všech částech jednotky a o všech parametrech spoje. Všechny tyto údaje jsou trvale monitorovány a každé překročení prahových hodnot je zaznamenáváno do historie alarmů. Jedná se o podrobný seznam všech možných chybových stavů, které nastaly – díky tomu se značně ulehčuje hledání případné příčiny problémů. Zároveň je možné zaslat SNMP trap či pomocí SNMP vyčítat všechny údaje.

ASD Client

Z doplňkových funkcí je ve volných pásmech velice užitečná funkce spektrálního analyzátoru, kdy je možné proskenovat spektrum pro nalezení vhodného volného kanálu. Mezi další možnosti patří například zobrazení konstelačního diagramu, stavu ethernetového rozhraní, generování přehledných grafů s historii přijaté úrovně, vysílaného výkonu, teploty a dalších.

Pro monitorování více spojů v síti najednou je zde možnost přepnout aplikaci ASD Client do tzv. Network módu, který přehledně zobrazuje na jedné obrazovce aktuální přehled o stavu všech spojů v síti. Zároveň lze do každé jednotky přistupovat jako do lokální poklepáním ukazatele myši. Jednotlivé spoje v síti jsou seřazeny do přehledných řádek se snadnou identifikací. Interaktivně změnou barvy indikují provozní stavy. ASD Client přepnutý do režimu NETWORK MODE pooluje jednotlivé linky paralelně. Odezva systému je tedy velmi rychlá, značně se tedy zrychluje doba reakce a zpřehledňuje správa sítě. Grafické rozhraní network módu je podobné ASD Serveru, viz screenshot níže.

Dohledový systém je možné spustit také v prostředí Linux. Ke spuštění je třeba využít program WINE. Vyzkoušená verze WINE je 0.9.25 a distribuce Linuxu Debian (ETCH).

Shrnutí výhod programu ASD Client

 • Realtime zobrazování informací
 • Přehled o obou stranách spoje najednou
 • Jednotný přístup ke všem modelům ALCOMA
 • Proprietarní protokol servisní komunikace mezi jednotkami
 • Zabezpečení proti chybnému nastavení díky automatickému kroku zpět
 • Podrobná historie s fixní částí a přepisovatelnou částí
 • Výhodné použití Network módu pro středně velké sítě

ASD Server

Aplikace ASD Server je serverovou nadstavbou aplikace ASD Client, která značně rozšiřuje její možnosti a umožňuje efektivní, jednoduché a zejména spolehlivé monitorování všech jednotek ALCOMA v síti v reálném čase.

Aplikace ASD Server zajišťuje monitorování stavů jednotlivých stanic v síti a to přes Ethernet, přes modem anebo pomocí RS-232. Monitorování stavu jednotlivých skoků sítě probíhá v reálném čase u všech stanic najednou. V tomto případě je úložištěm pro informace o konfiguraci a topologii sítě databáze realizovaná SQL serverem. Do této databáze jsou exportovány vybrané podrobné alarmové události a stav alarmů každé stanice. MS SQL server při přijetí takové alarmové události může odeslat SNMP trap s informací o alarmu do nadřazeného dohledového systému.

ASD Server

Hlavní výhodou ASD Serveru oproti běžným aplikacím je fakt, že chybové a alarmové zprávy jsou předávány pomocí proprietárního protokolu, kde je potvrzován přenos. Toto přináší zásadní rozdíl oproti běžně používaným SNMP trapům, které jsou nepotvrzované a není tak zaručeno korektní doručení.

Vlastní ASD Server tak funguje jako northbound/southbound interface - tedy brána, které se stará o komunikaci se zařízeními na nižší systémové vrstvě a předává informace vyšší vrstvě. Namísto nepotvrzovaných SNMP trapů od jednotlivých zařízení jsou tak informace a alarmy shromažďovány proprietárním potvrzovaným protokolem na jednom místě a následně mohou být předávány k dalšímu zpracování ve formě vlastní webové nadstavby, e-mailu nebo SNMP trapů.

Shrnutí výhod programu ASD Server

 • Kompletní monitoring všech spojů ALCOMA v síti na jednom místě
 • Realtime zobrazování informací
 • Jednoduchý přístup ke všem skokům sítě
 • Ukládání alarmů a historie všech spojů SQL serverem
 • Potvrzovaný přenos alarmů na server
 • Možnost zasílat dále SNMP trapy