Obchodní podmínky


Obchodní podmínky ALCOMA a.s.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO RADIORELÉOVÉ SPOJE ALCOMA PLATNÉ OD 01. 09. 2014

Tyto obecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti ALCOMA a.s. jakožto prodávajícího, zhotovitele nebo pronajímatele (dále jen dodavatel) a na druhé straně kupujícího, objednatele nebo nájemce (dále jen zákazník) při prodeji zboží a služeb a tvoří nedílnou součást každé smlouvy kupní či nájemní nebo smlouvy o dílo. Zákazník uzavřením smlouvy stvrzuje současně souhlas s těmito obecnými obchodními podmínkami a jejich zpochybnění s odkazem na neznalost je neúčinné. Je-li některé ustanovení těchto obecných obchodních podmínek odlišně upraveno řádnou písemnou smlouvou, je tato úprava nadřazena znění těchto obecných obchodních podmínek.

1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Dodavatel dodává zboží a služby na základě smlouvy. Smlouva je uzavřena, dojde-li ke shodě o předmětu a o ceně. Jednání o smlouvě je zahájeno přijetím nabídky nebo přijetím objednávky. Dodavatel potvrdí nebo odmítne objednávku zpravidla do 2 dnů ode dne přijetí objednávky písemně, telefonicky nebo e-mailem.

2. DODACÍ LHŮTA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Standardní dodací lhůta
Dodací lhůta na zboží je dohodou a je uvedena na potvrzení objednávky.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny zboží jsou specifikovány v ceníku dodavatele nebo v nabídce odeslané zákazníkovi. Dodavatel si vyhrazuje právo ceníkové ceny upravovat. Ceny použité pro ocenění objednávky jsou ceny z ceníku platného v době přijetí objednávky.

Cena zboží platí ve skladu výrobního závodu dodavatele. Náklady na dopravu zboží ze skladu dodavatele na místo určení hradí zákazník. V případě, že zákazník svěří dopravu vlastnímu dopravci, předá dodavatel zboží v příslušném termínu tomuto dopravci. Náklady na dopravné a riziko ztráty nebo poškození nese zákazník.

V případě, že bude zákazník v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči dodavateli, nebo bude podán návrh na prohlášení konkursu na majetek zákazníka, nebo bude zákazník v likvidaci, se stávají splatnými veškeré pohledávky dodavatele za zákazníkem.

Pro případ prodlení zákazníka se zaplacením ceny si strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo dodavatele domáhat se náhrady škody vzniklé nezaplacením ceny a zákonného úroku z prodlení.

Pro případ prodlení zákazníka s placením ceny nebo její zálohy je dodavatel oprávněn odstoupit od kterékoliv smlouvy uzavřené se zákazníkem, případně zadržet dodávku dalšího zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Dodavatel v tomto případě není v prodlení s dodáním zadrženého zboží. O dobu prodlení zákazníka se zaplacením ceny nebo její zálohy se prodlužuje termín dodání zadrženého zboží.

Pro případ prodlení zákazníka s převzetím zboží, je zákazník povinen nahradit dodavateli škodu, která mu tímto vznikne. Dodavatel je zákazníkovi oprávněn účtovat skladné ve výši 100 CZK za jeden den za každou objednávku v případě prodlení zákazníka s převzetím zboží delším než tři pracovní dny a zákazník je povinen skladné zaplatit.

Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka až po uhrazení 100% kupní. V případě odstoupení od smlouvy a odebrání zboží při prodlení zákazníka s úhradou, má dodavatel právo na úhradu částky odpovídající obvyklému nájmu zboží z období trvání smlouvy, nákladů spojených s odebráním Zboží, následným prodejem Zboží. Zákazník je povinen umožnit dodavateli odebrání zboží.

Dodavatel je oprávněn zabezpečit libovolné zboží tzv. expiračním kódem, který omezuje funkčnost zboží na určitou dobu. Dodavatel je povinen po uhrazení 100% kupní ceny nebo ceny služeb zákazníkovi poslat expirační kód, který umožní podle způsobu platby další neomezené nebo časově omezené použití zboží. Zasílání kódu se děje e-mailem, pokud není známý e-mail zákazníka, tak poštou. Dodavatel si na vygenerování a zaslání kódu vyhrazuje dobu pěti pracovních dnů.

4. MONTÁŽ SPOJŮ

V případě montáže dodavatelem bude zákazníkovi předán namontovaný spoj zakončený definovaným rozhraním. Integrace RR spoje do systému není předmětem montáže a zprovoznění spoje.

5. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ SERVIS

Na veškeré nové výrobky ALCOMA je poskytována záruku 24 měsíců. Záruční doba pro výrobky jiných výrobců, které jsou dodavatelem prodávány pouze zprostředkovaně, je dána záručními podmínkami těchto výrobců. Záruční doba běží od data odběru výrobků zákazníkem, v případě montáže spoje dodavatelem od data předání spoje.

Záruku na spoje lze prodloužit podle platného certifikačního schématu uveřejněného na www stránkách ALCOMA až na 60 měsíců.

Záruční doba na služby je 24 měsíců a běží od data předání služby.

Záruční dobu lze změnit individuální nabídkou prodejce, změna záruční doby je uvedena na prodejním dokladu.

Záruční podmínky

Záruka se nevztahuje:

a) na vady způsobené nesprávným použitím zařízení, např. nesprávným připojením napájecího napětí nebo zdrojů signálu, nesprávným propojením jednotek nebo neoprávněným zásahem do přístroje

b) na vady způsobené vnějšími vlivy, např. poškozením vlastní dopravou zákazníka, nárazem, neodbornou a nesprávnou montáží, agresivními látkami apod. Záruka se taktéž nevztahuje na škody způsobené přímým úderem blesku a jeho následky.

c) Záruka zaniká při porušení plomb. Servisní zásahy do zařízení smí provádět pouze firma ALCOMA nebo firma s jejím pověřením, která po zásahu zařízení opět zapečetí.

Způsob provádění záručního servisu

Servis zařízení ALCOMA se provádí ve výrobním závodě dodavatele. Servis se provádí buď výměnným způsobem, kdy je vadná jednotka jako celek nahrazena náhradní jednotkou, nebo přímou opravou vadné jednotky.

Jednotka musí být k servisu zaslána společně s RMA formulářem, který je možné stáhnout nebo vyplnit na www stránkách prodávajícího. Pokud je jednotka zaslána bez vyplněného RMA formuláře, výrobce má právo jednotku bez opravy vrátit na adresu odesílatele nebo si vyžádat dodatečné vyplnění a zaslání RMA formuláře.

Jednotka musí být k servisu zaslána/doručena vyčištěná a ve vhodném obalu. Pokud je zaslána znečištěná jednotka, Prodávající má právo účtovat cenu za vyčištění jednotky podle platného ceníku. Pokud jednotka není zaslána v originálním obalu, prodávající má právo vrátit opravenou jednotku v novém originálním obalu a účtovat za obal cenu podle platného ceníku.

V případě provádění servisu výměnným způsobem u výrobků starších 6 měsíců je tato služba zpoplatněna dle platného ceníku.

Pokud zákazník požaduje opravu mimo výrobní závod, sjedná s dodavatelem možný termín opravy. Pokud to charakter závady bude umožňovat, bude závada odstraněna na místě. V opačném případě bude postupováno podle předešlého odstavce.

Po opravě nebo zjišťování možné závady mimo výrobní závod hradí zákazník dopravní náklady a ztrátový čas podle platného ceníku. Výměna nebo oprava vadného dílu je v záruční době provedena zdarma.

6. POZÁRUČNÍ SERVIS

Způsob provádění pozáručního servisu a termíny oprav jsou stejné jako u záručního servisu s tím rozdílem, že výměna nebo oprava vadného dílu je zákazníkovi účtována. Při opravě nebo zjišťování možné závady mimo výrobní závod hradí zákazník dopravní náklady, odbornou práci a ztrátový čas podle platného ceníku.

7. SMLUVNÍ SERVIS

Zákazník může po oboustranné dohodě s dodavatelem sjednat zvláštní smlouvou zrychlený smluvní servis. V rámci tohoto servisu může být zajištěna:

- zrychlená dostupnost náhradní jednotky.

- kratší lhůta pro nástup na opravu a zprovoznění spoje v místě instalace.

8. ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY

Dodavatel neodpovídá za případné ztráty způsobené zákazníkovi přerušením spoje při poruchách, opravách, montáži a přesměrování spoje, pokud toto není jmenovitě ošetřeno zvláštní smlouvou.

Provoz spojů ve volných pásmech nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému jinými telekomunikačními a rádiovými zařízeními v těchto pásmech a veškeré kmitočty jsou sdílené. Z tohoto důvodu dodavatel nenese odpovědnost za ztráty způsobené zákazníkovi případným rušením jeho spoje cizím zařízením.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ

Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska.

10. PLATNOST

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro obchod v rámci České republiky, nabývají platnosti dne 01. 09. 2014 a nahrazují předchozí znění.

Obchodní podmínky ke stažení (od 1. 9. 2014)


Služby elektronických komunikací ALCOMA a.s.

Poskytování telekomunikačních služeb – pronájmy datových okruhů a přístup k siti internet.

 

Dokumenty ke stažení

Všeobecné obchodní podmínky – služby elektronických komunikací ALCOMA a.s. (aktualizace 2014)

Specifikace rozhraní služeb elektronických komunikací ALCOMA a.s.

Rámcová smlouva internet